Gamemonitor: aantal gamebedrijven groeit harder dan aantal gameprofessionals

gamereport

Vrijdag 5 februari is de Games Monitor 2015 gepresenteerd, waarin een totaaloverzicht wordt gepresenteerd van de stand van zaken in de Nederlandse gamesindustrie. Voor Utrecht een belangrijk document, omdat Utrecht een relatief groot aantal games-bedrijven en –opleidingen kent en sectoren heeft waar toepassing van gameplay een grote bijdrage kan leveren. De EBU volgt de ontwikkelingen in de games-sector daarom op de voet en werkt in samenwerking met de sector aan versterking van de gamesindustrie. De Games Monitor als ook het NRC Next artikel en het artikel in Emerce dat vandaag over de monitor verschenen, geven wat de EBU betreft een herkenbaar beeld van de marktsituatie.

Op een aantal onderdelen moet de gamessector (net als de creatieve industrie als geheel) volwassener worden. Ondernemerschap is bijvoorbeeld nog onvoldoende ontwikkeld in de gamessector, waardoor gamesbedrijven te vaak nog klein blijven. Het ontbreken van een voldoende aantal grote MKB-bedrijven in de gamesindustrie, leidt tot een disbalans in het economisch ecosysteem waarin grotere én kleinere bedrijven vertegenwoordigd behoren te zijn. Een deel van de problematiek wordt tevens veroorzaakt doordat de sectoren waar de (applied) gamesbedrijven hun oplossingen kunnen bieden, nog onvoldoende zijn ingesteld op het toepassen van games.

Games Monitor 2015

De Games Monitor 2015 geeft inzicht in de economische ontwikkeling van de Nederlandse gamesindustrie in de periode 2011-2015, waaronder het aantal banen, bedrijven en studenten binnen de gamesector. Daarnaast gaat het rapport ook specifiek in op de trends en ontwikkelingen binnen de applied en entertainment industrie. Naast generieke cijfers biedt deze monitor ook een diepte analyse van de ontwikkelingen en toekomstperspectieven binnen de gamesector. Tot slot, wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gamesector in andere Europese landen.

Uit het rapport blijkt dat het aantal gamebedrijven flink is toegenomen van 320 in 2011 naar 455 in 2015 (42%). Het aantal professionals werkzaam in de gamesindustie is licht gegroeid, van 2730 in 2011 naar 3030 vorig jaar. Met een geschatte omzet van 115 tot 225 miljoen euro zijn de winsten over het algemeen bescheiden (tot € 100.000). Het zijn voornamelijk de grotere gamebedrijven die succesvol zijn en werkgelegenheid creëren.
Opvallend aan de groei van de sector is dat tegelijkertijd een flink aantal gamebedrijven hun deuren hebben moeten sluiten (110 bedrijven). De grote groei is dus met name het gevolg van de toename van jonge gamebedrijven. Uit de analyse blijkt eveneens dat veel gamebedrijven er niet slagen door te groeien. Dit is ook terug te zien aan het feit dat het aantal bedrijven harder is gestegen dan het aantal professionals.

We staan nu voor de opgave om die trend te doorbreken. Groei en een andere houding tegenover marketing is noodzakelijk om te kunnen overleven op deze internationale markt. Zoals Ton van Mil (directeur Economic Board Utrecht) in zijn BLOG over de Games Monitor terecht onderstreept ‘Koesteren wat we hebben, maar werken aan een verbetering. Meer ondernemerschap, betere toegang in aanpalende sectoren en internationalisering staan daarbij voorop’.

Over de Gamesmonitor
De Gamesmonitor is een onderzoeksproject gericht op het in kaart brengen van de Nederlandse gamesindustrie in cijfers. De Gamesmonitor is gerealiseerd door het programma Growing Games, waarbij onderlinge samenwerking plaatsvond tussen Dutch Game Garden, Dutch Game Association, vakblad Control Magazine, onderzoeksinstituut TNO en Economic Board Utrecht.

Download: (2016)_DGG_GAMESMONITOR (PDF)